Fertility Support Formula

0.3 lb
$40.00
Shipping calculated at checkout.


DOSAGE

  • Combine 1 tablespoon (6 scoops) of powder with 4-8 oz of hot water. Take twice a day.

  • You take this formula non period time. During your period time, you need to take Women's formula one, 8 scoops at a time, twice a day.

  • You need about 3 bottles of Fertility support formula a month, and 1 bottle of Women's formula one. 

PRODUCT SPEC

  • Ingredients: Yi Mu Cao, Shu Di Huang, Dang Gui, Dan Shen, Xiang Fu, Chuan Xiong, Bai Shao, Gou Qi Zi, Fu Pen Zi, Wu Wei Zi, Bai Zhu, Tu Si Zi, Che Qian Zi, Chong Wei Zi

  • Package: 100g/bottle